ĐẠI LÝ

HOA ĐÀ I

1369 Wilson Avenue
Toronto, ON M3M 1H7
Phone: (647) 588-0430

Nguyen Viet Co.Ltd

516 Lumberton Crescent,
Mississauga, ON L4Z 3Z7
( Contactez/ Contact Mr TRUNG DONG)
Phone: (647)920-6276

Harmonie Spa (Cô Trang)

354, rue De Castelnau Est
Montreal, QC H2R 1P9
Métro Jean-Talon
Sortie Jean-Talon Nord
Phone: (514) 657-3378

Sai Gon Vidéo (Cô Hà)

5491, Victoria, Suite 114
Montreal, QC H3W 2P9
Métro Côte-Sainte-Catherine
Phone: (514) 733-4320

Chuyển tiền Hoàng Oanh

7182, rue St-Denis
Montreal, QC H2R 2E2
Métro Jean-Talon
Phone: (514) 272-3838